Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 4. Toelaten en verwijderen

4.1 Toelating

Onze school staat open voor alle leerlingen waarvan de ouders/verzorgers de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organisatorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes het in het schoolplan beschreven onderwijs aan te kunnen bieden. Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten.

Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is.

Criteria die bij de toelating een rol kunnen spelen zijn de volgende:

 • Groepsgrootte;
 • Deskundigheid personeel;
 • Ouders geven geen toestemming om informatie te mogen inwinnen;
 • De school van herkomst geeft aan dat er rapporten aanwezig zijn over de leerling die ze niet mogen overdragen of er loopt daar al een aanvraag TLV;
 • De school kan de gevraagde zorg niet bieden (zie het schoolondersteuningsprofiel);
 • Beschikbaarheid personeel (bijvoorbeeld een tekort of een hoog ziekteverzuim);
 • Samenstelling van de groep (er zit al een aantal leerlingen met speciale hulpvragen);
 • Er dreigt een ernstige verstoring van orde en rust;
 • Gevergde aanpassing in de organisatie, de begeleiding en het onderwijs van de school zijn in redelijkheid niet te vragen, omdat er te weinig middelen beschikbaar zijn.

Bovenstaande criteria kunnen ieder apart, maar ook in onderlinge samenhang worden gewogen.

4.2 Aanmelden PO

Aanmeldjaar 2023/2024

Om alle kinderen in Den Haag een gelijke kans te geven op goed onderwijs, werkt de gemeente met een aanmeldprocedure. Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind, voorrangsregels en loting vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl. Zie ook de Film over de aanmeldprocedure. De aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, lees dan verder onder het kopje ’tussentijdse instroom’ in dit hoofdstuk.

Kennismaken en oriënteren

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden. Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze kennismakingsmomenten. Op onze website vindt u de data en de manier waarop u ons kunt laten weten dat u komt.

Aanmelden

Rond de 3e verjaardag van uw kind, ontvangt u per post het aanmeldformulier voor de basisschool. U kunt het aanmeldformulier ook zelf downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl en digitaal invullen. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Eerder aanmelden dan drie jaar is niet mogelijk; we nemen het aanmeldformulier dan niet in behandeling. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl.

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben per schooljaar plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u op scholenwijzer.denhaag.nl. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een (oudere) broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • uw kind gaat naar Peuterschool De Elout (langer dan 5 maanden)
 • uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Regentes-Valkenboskwartier

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze, enzovoort.

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na sluiting van de aanmeldingstermijn ontvangt u bericht van ons, of van een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, ontvangt u van ons een inschrijfformulier en vragenlijst. Als u beide formulieren heeft ingevuld, ondertekend en weer ingeleverd, dan weet u dat uw kind het volgende schooljaar een plekje heeft.

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

Tussentijdse instroom

Als u een plek zoekt voor uw kind vanaf groep 2 of nadat de aanmeldperiode is gesloten, dan gelden deze afspraken niet. U kunt dan contact opnemen met de directeur.

4.3 Verwijdering

Als de school zelf vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de directeur meegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen. Definitieve verwijdering zal pas plaats vinden, nadat de school een andere school heeft gevonden waar uw kind kan worden toegelaten. Onder ‘andere school’ kan ook worden verstaan een school voor speciaal (basis)onderwijs.