Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 13. Overig op alfabet

13.1 ABCD

Adresgegevens

Elk jaar zullen wij u aan het begin van het schooljaar vragen of de gegevens die wij hebben nog juist zijn en of u de juiste gegevens wilt invullen. Als er in de loop van het schooljaar iets wijzigt moet u dat zo spoedig mogelijk melden op school. Zo bent u altijd bereikbaar, mocht er iets aan de hand zijn.

Binnenkomst leerlingen

Vanaf 8.15 uur gaat de school open. Kinderen kunnen dan rustig naar hun klas lopen. Om 8.30 uur gaat de bel en beginnen de lessen. Het is erg belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Ouders van de kleuters kunnen mee naar de klas en ouders van groep 3 kunnen tot en met de herfstvakantie mee naar de groep lopen.  Daarna lopen zij, net als de leerlingen van groep  4 t/m 8 altijd al doen zelfstandig  naar de klas.

Brandoefening

Tweemaal per jaar wordt er een brandoefening gedaan. De eerste keer wordt het besproken met de leerlingen en is de datum en tijd bekend bij de groepsleerkracht. Bij de tweede oefening worden de leerkrachten niet op de hoogte gesteld en is het voor iedereen een verassing. Na afloop wordt de oefening geëvalueerd en gekeken of wij alle stappen hebben uitgevoerd.

Discriminatie

Voor discriminatie is op de Elout geen plaats. We hebben de anti-discriminatiecode onderschreven. Deze code, gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet, verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geloof, geslacht, afkomst en geaardheid. Dat wil dus zeggen dat iedereen voor ons gelijk is en recht heeft op gelijke behandeling.

13.2 EFGH

Fotograaf

In de periode tussen de zomer- en de herfstvakantie worden er groepsfoto’s, individuele foto’s en eventueel foto’s met broertjes en zusjes gemaakt. Tegen die tijd krijgt u een brief met aparte informatie over de schoolfotograaf. Als de foto’s gemaakt zijn, krijgt u een kleine foto ervan om te kijken of u tevreden bent over de foto’s. Wilt u de foto’s, dan vult u een eenmalige machtiging in en krijgt u de foto’s thuis via school.

Gevonden voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat er op school spullen blijven liggen. Als u iets mist, kunt u aan de conciërge vragen of het gevonden is. Hoe sneller u dit doet, hoe meer kans er is dat het gevonden is. Een aantal keer per jaar staat er in de hal een tafel met alle gevonden spullen. Dit wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Spullen die niet worden opgehaald, worden naar de kledingcontainer gebracht.

Hoofdluis

Ook op de Elout komt zo nu en dan hoofdluis voor. Een groepje ouders doet de controle na iedere vakantie. Als er hoofdluis geconstateerd wordt, is het van belang direct met de behandeling te starten. Als ouders thuis hoofdluis en/of neten ontdekken, willen we dat graag direct weten. U wordt direct op de hoogte gebracht als er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd of als er hoofdluis in de klas wordt geconstateerd.

13.3 IJKL

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

ICT speelt een steeds belangrijker rol in ons onderwijs. Alle leerkrachten maken gebruik van een digitaal schoolbord en via de computer worden verschillende onderwijsprogramma’s aangeboden. Het gebruik van internet is aan regels gebonden, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. in de komende jaren gaan we ons verder ontwikkelen met het gebruik met tablets in de klassen, ter ondersteunen van het leerproces.

Internet en sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens

Met het reglement internet en sociale media dat wij hanteren kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). U kunt dit reglement vinden op onze website. De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.

Jeugdgezondheidszorg

Alle kinderen die in Den Haag wonen of er naar school gaan worden op vaste momenten opgeroepen voor een onderzoek door Jeugdgezondheidszorg GGD Den Haag. Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, kan het deelnemen aan het onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg. Dit programma sluit aan op het onderzoek van het consultatie­bureau. Als uw kind vier jaar en drie maanden is, wordt zijn of haar gezondheids­dossier – met uw toestemming – overgedragen aan de Jeugdge­zondheidszorg. Het dossier gaat vervolgens naar de Jeugdgezondheidszorg afdeling van de school van uw kind. Op deze wijze gaat geen infor­matie verloren en herhaling van vragen over inentingen, doorgemaakte ziekten en dergelijke wordt ver­meden.

Adres: Centrum Jeugdgezondheidszorg afdeling Segbroek
Hanenburglaan 339, 2565 GP Den Haag
Tel: 070 752 69 20 of tel: 0800 285 40 70 (optie 2).
www.cjg.jgz.denhaag.nl

Kinderpostzegels

Elk jaar doen de kinderen van groep 8 mee aan de kinderpostzegelactie. Het doel van deze actie is om projecten te steunen voor kinderen in Nederland en andere delen van de wereld. De kinderen innen zelf geen geld. Dit gaat via een machtiging die de mensen invullen. Wij vragen of de kinderen bij ouders, familie, buren en vrienden vragen. De kinderen in groep 8 doen vrijwillig mee aan de actie.

13.4 MNOP

Ongelukken op school

Wanneer er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeurt, gaan we als volgt te werk. Als het niet ernstig  is dan behandelen wij u kind zelf. Is er iets ernstiger dan zullen wij het noodzakelijkste zelf doen en u bellen. Als wij u niet kunnen bereiken, bellen wij de huisartsenpost om na te vragen wat wij moeten doen en blijven wij proberen u te bereiken. Als u thuis bent, komt u uw kind halen en handelt u het zelf af. Alle ernstige ongeluk(jes) worden genoteerd op school.

13.5 QRST

Schoololympiade

Elk jaar doet groep 8 mee aan de schoololympiade. Dit een sportdag voor alle leerlingen in Den Haag die in groep 8 zitten en wordt georganiseerd door de HALO (sportlerarenopleiding) en wordt op hun terrein gehouden.

Schooltandarts

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een kaart voor eventuele deelname aan de schooltandverzorging. Twee keer per jaar vindt er op school een controle plaats. Deze controle wordt in de nieuwsbrief vermeld. Voor de verdere behandeling gaan de kinderen, d.m.v. een haal- en breng service van Jeugdtandzorg West,  naar het Centrum van de Jeugdtandzorg.

Het algemeen adres is:
Jeugdtandzorg West
Calandstraat 1
2521 AD Den Haag
Tel: 070 3051200
Voor het maken van een afspraak kunt u ook zelf bellen.

Schooltijden

 • Ochtendtijd: 08.30 uur – 12.00 (woensdag 8.30 uur – 12.30 uur)
 • Middagtijd: 13.00 uur – 15.00 uur.
 • Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 en 2 om 12.00 uur vrij.

Sporttoernooien

Elk jaar wordt er door de gemeente Den Haag verschillende sporttoernooien geregeld voor de leerlingen van de basisscholen.  Wij vinden het belangrijk en leuk om met een aantal toernooien mee te doen. Als er een toernooi is en de Elout doet er aan mee, wordt dit vermeld in de nieuwsbrief.

Sociale veiligheid

Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Daarom beschikt de school over een pestprotocol. Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin is vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap. Het pestprotocol ligt ter inzage op school. Mocht het voorkomen dat er toch wordt gepest dan kunt u hierover contact opnemen met mevr. Marion de Vroedt. Zij treedt voor onze school op als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Stagiaires

Binnen de school vinden wij het belangrijk dat leerkrachten in opleiding de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij bieden elk jaar stageplekken aan voor stagiaires van de PABO en HALO. De stagiaires worden begeleid door de leerkracht van de groep, waarin zij stage lopen. Een LIO-stagiaire is een vierdejaarsstudent en staat drie dagen per week zelfstandig voor de groep.  De stagiaires van de HALO lopen stage bij de gymnastiek en geven aan meerdere groepen gym.

Te laat komen (3-6-9-12 regeling)

Het ‘te laat komen’ van kinderen wordt altijd in onze administratie genoteerd. Om het te laat komen tot het minimum te beperken hebben we de volgende afspraken met elkaar gemaakt.

 • Als een kind 3 keer te laat gekomen is wordt u, als ouder, aangesproken op het feit dat uw kind te laat is.
 • Bij 6 keer te laat krijgt u een brief met een waarschuwing.
 • Bij 9 keer te laat wordt u uitgenodigd op school om over het ‘te laat komen’ te praten. We proberen dan goede afspraken te maken.
 • Bij 12 keer te laat wordt er een melding gedaan bij leerplicht. Deze maatregel geldt voor alle leerlingen en is opgesteld door de leerplicht van de gemeente Den Haag.

Toestemming foto´s op de website

Als uw kind start bij ons op school wordt er aan u toestemming gevraagd om foto´s van uw kind op de website te mogen plaatsen, in de nieuwsbrief en voor de schoolgids. Het is belangrijk dat u het formulier inlevert op school, ook al geeft u geen toestemming. U kunt de uw keuze op elk moment veranderen.

13.6 UVW

Vervanging leerkrachten

Bij afwezigheid van de leerkracht  zal de groep worden opgevangen door een teamlid van de school of doen wij beroep een uitzendbureau voor onderwijzend personeel. Als er geen vervanging te regelen is, wordt de groep verdeeld over de andere groepen. Als dit onverhoopt ook niet (meer) gaat, dan kan aan u gevraagd worden uw kind thuis te houden. Het stappenplan kunt u vinden op de website van de school.

Veiligheid op onze school

Onze leerlingen komen graag naar school. We doen er alles aan om een goede sfeer te creëren. Iedereen moet zich veilig voelen op de Elout. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We besteden daarom veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan in en om de school. Pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie zijn onaanvaardbaar. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in de dagelijkse omgang. We hanteren daarom een aantal belangrijke, algemene regels en afspraken:

 • Ik ben eerlijk en beleefd
 • Ik zuinig met het materiaal.
 • Ik ben rustig in de school
 • Ik help een ander.
 • Ik los problemen op met woorden
 • Ik luister goed

Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de kinderen. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen en leerkrachten inbreuk op deze regels maken.

In geval van agressie of geweld van leerlingen of ouders tegen leerlingen, personeelsleden of materiële zaken in de school vernielen, hanteren wij daarom duidelijke regels:

 • Er wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden.
 • Materiële schade zal worden verhaald.

Onder agressie verstaan we iedere vorm van gedrag dat erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden. Als de agressie zich uit in een opzettelijke poging om (ernstig) lichamelijk letsel toe te brengen spreken we van geweld. Incidenten die met agressie of geweld te maken hebben worden door ons geregistreerd.

Verjaardagen

Een verjaardag is een leuke dag waar extra aandacht aan besteed wordt binnen de school. In de klas zullen de kinderen zingen voor de jarige en is er tijd voor het eventueel uitdelen van een traktaties. In de afgelopen jaren zagen wij dat de traktaties steeds groter en ongezonder werden. Dit is niet de bedoeling. Op de informatieavond zal aandacht aan dit onderwerp worden besteed. Op de site www.gezondtrakteren.nl kunt u veel leuke ideeën vinden voor gezonde traktaties.

Verlof buiten de schoolvakanties

Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk.

Er zijn situaties waarin leerlingen wél verlof mogen opnemen. Maximaal 10 dagen per schooljaar. Ouders kunnen hiervoor alleen bij de schooldirecteur schriftelijk een aanvraag indienen. Uiteraard moet de ouder het belang van dit verlof kunnen aantonen. Er zijn wettelijke richtlijnen voor het toekennen van dit verlof. Een aanvraag voor verlof voor een langere periode dan 10 dagen schooldagen moet rechtstreeks bij de afdeling Leerplicht ingediend worden. Hieronder staat voor welke situaties u verlof kunt aanvragen.

 • Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden.
 • Bijzondere feestdagen.
 • Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders.
 • Sabbatical verlof.

De landelijke regels voor het toekennen van dit verlof staan in de leerplichtwet. Alle schooldirecteuren interpreteren deze regels op dezelfde wijze. De verlofaanvraag moet vooraf bij de schooldirecteur worden ingeleverd door middel van het formulier ‘Verzoek vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier kunt u aanvragen op school of bij de afdeling Leerplicht (telefoon 070 353 54 54).

Verwijsindex

Soms ondervindt een leerling problemen tijdens het opgroeien en is extra ondersteuning gewenst. Hierbij kunnen verschillende organisaties betrokken zijn. De school is er vaak één van. Het is dan belangrijk dat alle betrokken organisaties dit vroegtijdig van elkaar weten en met elkaar samenwerken. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat inzichtelijk maakt welke organisaties betrokken zijn rondom een kind. In de Verwijsindex wordt de naam van

degene die registreert en naam, adres geboortedatum van het kind opgenomen. Inhoudelijk wordt er geen informatie gegeven. Bij een 2e registratie spreekt men van een “match” en kunnen organisaties contact met elkaar zoeken. De Verwijsindex zorgt ervoor, dat een kind zo snel mogelijk en zo goed mogelijk geholpen wordt. Wij melden het u als wij uw kind in de Verwijsindex opnemen.

Website

De website van de school wordt bijgehouden door de ICT-er van de school en de leerkrachten. De leerkrachten zorgen ervoor dat er regelmatig iets nieuws geplaatst wordt op de pagina van de groep. De schoolgids staat op de website. Tevens kunt u er diverse protocollen, regelingen en plannen vinden.

13.7 XYZ

Ziekmelden of afwezig

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school komt, moet u dit tussen 08.15 uur en 08.45 uur melden. Wij zijn dan op de hoogte van het feit dat uw kind die dag niet op school komt. U kunt de school bereiken op telefoonnummer 070 3455056. Wij stellen het zeer op prijs als u bezoeken aan tandarts, dokter en andere specialisten zo min mogelijk onder schooltijd wilt afleggen. Wanneer uw kind om 9.00 uur niet op school is en u heeft niet gebeld, dan bellen wij de ouders om na te vragen wat er aan de hand is.

“Meer kansen op de Elout! Dat is ons motto en dat maken we waar”