Index

De Elout 2020/2021

Hoofdstuk 9. Ouders en school

9.1 Persoonlijk contact met ouders

De Elout werkt samen met ouders aan goed onderwijs en een goede sfeer. Contact tussen school en thuis is belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van de ouders. Aan de andere kant mogen ouders ook eisen aan ons stellen.

Op verschillende momenten in het schooljaar zijn er gesprekken tussen ouders en de leerkracht van uw kind. Als een leerling start bij de kleuters worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na ongeveer zes weken staat er een vervolggesprek gepland om te bespreken hoe de eerste periode is gegaan.

Bij groep 1 en 2 staat er driemaal een gesprek gepland; een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar, in november/december het eerste rapportgesprek en in juni het tweede rapportgesprek. Vanaf groep 3 is er aan het begin van het schooljaar een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar wat de verwachtingen zijn, wat is er belangrijk. Waar bent u trots op en waar moeten we rekening mee houden. Wij vinden het dan erg belangrijk dat u over uw kind vertelt In november/december staat een voortgangsgesprek gepland en in maart wordt het eerste rapport met de ouders besproken. Het laatste rapport krijgen de kinderen, zonder gesprek, mee naar huis. Een eindgesprek vindt wel plaats als u of de leerkracht dat belangrijk vindt. Uw  kind is  bij alle gesprekken van harte welkom om mee te komen. Vanaf groep 6 is uw kind verplicht om mee te komen naar de gesprekken.

9.2 Ouderbetrokkenheid

Ons doel is om samen met u, de ontwikkeling van kinderen en hun resultaten te vergroten. Het contact tussen ouders en school is daarbij uiterst belangrijk.  We informeren ouders regelmatig over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkelingen van hun kind. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens informatieavonden, inloopochtenden en thema-afsluitingen.

Binnen de school is er een regiegroep voor de ouderbetrokkenheid. In deze groep zitten ouders en teamleden van de school. Samen kijken we naar de 10 criteria van ouderbetrokkenheid 3.0 en hoe we deze punten zichtbaar maken in de school. Onze visie op ouderbetrokkenheid is:

Ouderbetrokkenheid op de Elout betekent dat ouders en leerkrachten als gelijkwaardige partners samenwerken. Iedereen heeft een actieve rol en we hebben oog voor elkaars kwaliteiten. Vanuit vertrouwen en respect is er een open communicatie waarbij het kind centraal staat.

9.3 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren wij de volgende afspraken:

 • De school informeert beide ouders. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het algemeen de ouders bij wie het kind woont) wordt “actief” geïnformeerd. De andere ouder (voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt “passief” geïnformeerd. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
 • De ouder die “actief” wordt geïnformeerd, ontvangt van ons de schoolgids, de schoolkrant, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie.
 • De andere ouder (“passief” geïnformeerd) sturen wij jaarlijks de schoolgids (inclusief jaaroverzicht activiteiten) toe. Hiervoor dient de school wel in het bezit te zijn van de adresgegevens van deze ouder. Van de andere hierboven genoemde zaken verwachten wij dat deze ouder ze op school afhaalt.
 • Gescheiden ouders krijgen beiden de gelegenheid over hun kind te praten tenzij de omgangsregeling anders aangeeft.

9.4 Hulpouders

We vragen soms uw hulp om hand- en spandiensten te verrichten bij evenemen­ten, vieringen, begeleiding naar schooltuinen, musea en bibliotheek, enz. Het wel of niet slagen van deze activiteiten is afhankelijk van het aantal ouders dat zich beschikbaar stelt. Wilt u bij één of meerdere activiteiten helpen, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.

9.5 Medezeggenschapsraad

Onze school kent een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. De MR heeft het recht de school te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in Artikel 10 Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van onze MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

9.6 Medezeggenschap: de 2-12 Raad

Omdat de peutergroepen onderdeel zijn geworden van onze basisschool, willen we ouders en pedagogisch medewerkers ook betrekken bij de medezeggenschap. Dit betekent dat we onze medezeggenschapsraad graag uitbreiden met een ouder van een peuter en (als er drie groepen of meer zijn) een medewerker van de peutergroepen. Het is overigens heel goed mogelijk dat een ouder die zowel een peuter op de speelzaal heeft en een ouder kind op school meerdere groepen vertegenwoordigt in de 2-12 Raad. Als u geïnteresseerd bent om mee te praten over school laat dit dan vooral weten aan de leidster of leerkracht van uw kind.

9.7 Klachtenregeling

SCOH doet er alles aan om onderwijs te geven van hoog niveau. En we werken er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen en peuterscholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. We hopen dat u dan in eerste instantie contact opneemt met de interne contactpersoon van onze school of peuterschool.

Interne vertrouwenspersoon

Wij hebben een interne contactpersoon. Hier kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. De interne vertrouwenspersoon is Marion de Vroedt, mdvroedt@scoh.nl.   Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van SCOH, het bestuur van SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (telefoon 070-2600032). Zij bekijken samen met u of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.

Soorten klachten

Er zijn verschillende soorten klachten:

 • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.
 • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning.
 • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Route bij klachten

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de gewenste route verloopt als volgt:

 • Gesprek met de leerkracht
 • Geen oplossing: gesprek met leerkracht en/of Ib-er
 • Geen oplossing: gesprek met de directeur
 • Geen oplossing: gesprek met de interne contactpersoon
 • Geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon SCOH of een klacht bij het bestuur
 • Geen oplossing: klacht bij de landelijke geschillencommissie

Meldplicht bij seksueel misdrijf of intimidatie

Alle medewerkers van onze scholen en peuterscholen moeten het bestuur onmiddellijk informeren als er het vermoeden bestaat van een seksueel misdrijf. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Dit zijn strafbare feiten. Het bestuur van SCOH moet deze feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs. Voor ouders geldt bij het vermoeden van een seksueel misdrijf de route zoals hierboven beschreven. Als u vermoedt dat de leerkracht betrokken is, meld het vermoeden dan bij de directeur. Vermoedt u dat de directeur betrokken is, meld het dan bij het bestuur.

Contact

Voorzitter College van Bestuur
Drs. G.J. van Drielen
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel: 070 311 8787

Externe vertrouwenspersoon

Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070-2600032 M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag