Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 9. Ouders en school

9.1 Persoonlijk contact met ouders

De Elout werkt samen met ouders aan goed onderwijs en een goede sfeer. Contact tussen school en thuis is belangrijk voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben daarom hoge verwachtingen van de ouders. Aan de andere kant mogen ouders ook eisen aan ons stellen. Op verschillende momenten in het schooljaar zijn er gesprekken tussen ouders en de leerkracht van uw kind.

Als een leerling start bij de kleuters worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Na ongeveer zes weken staat er een vervolggesprek gepland om te bespreken hoe de eerste periode is gegaan. Daarna gaat de leerling mee in de gesprekkencyclus van de school.

Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 staat er driemaal een gesprek gepland. Aan het begin van het schooljaar is er een startgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met elkaar wat de verwachtingen zijn, wat is er belangrijk. Waar bent u trots op en waar moeten we rekening mee houden. Wij vinden het dan erg belangrijk dat u over uw kind vertelt. In november/december staat een voortgangsgesprek gepland en in maart wordt het eerste rapport met de ouders besproken. Het laatste rapport krijgen de kinderen, zonder gesprek, mee naar huis. Een eindgesprek vindt wel plaats als u of de leerkracht dat belangrijk vindt. Uw kind is bij alle gesprekken van harte welkom om mee te komen. Vanaf groep 6 is uw kind verplicht om mee te komen naar de gesprekken.

9.2 Ouderbetrokkenheid 3.0

Ons doel is om samen met u de ontwikkeling van kinderen en hun resultaten te vergroten. Het contact tussen ouders en school is daarbij uiterst belangrijk. We informeren ouders regelmatig over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkelingen van hun kind. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens informatieavonden, inloopochtenden, Social Schools en thema-afsluitingen. Onze visie op “ouderbetrokkenheid 3.0” is:

Ouderbetrokkenheid op De Elout betekent dat ouders en leerkrachten als gelijkwaardige partners samenwerken. Iedereen heeft een actieve rol en we hebben oog voor elkaars kwaliteiten. Vanuit vertrouwen en respect is er een open communicatie waarbij het kind centraal staat.

Binnen de school is er een werkgroep voor de ouderbetrokkenheid 3.0. In deze groep zitten ouders en teamleden van de school. Onze missie is dan ook dat ouders en school samenwerken en elkaar ondersteunen met de opvoeding en bij het leerproces van hun kind(eren). Samenwerking vergroot het welbevinden van de kinderen en stimuleert het leerproces. Het bevordert hun cognitief functioneren, de schoolprestaties, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind(eren) gaat, leerkrachten zijn pedagogisch-didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Het uitgangspunt hierbij is dat het belang van het kind voorop staat. Om dit alles te bereiken worden er door de werkgroep gezamenlijke activiteiten georganiseerd (meet & greet, themabijeenkomsten, start- en voortgangsgesprekken), waarbij ook ouders worden opgeroepen om met voorstellen te komen die helpend zijn om bij het realiseren van onze gezamenlijke visie.

9.3 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, informeren wij de ouders op de volgende wijze en is het volgende van belang.

 • De school is nooit partij in een scheidingsprocedure. Wij zijn neutraal in onze informatievoorziening over uw kind.
 • Als beide ouders het gezag (blijven) hebben, dienen beide ouders te tekenen bij aanmelding en uitschrijving van de leerling.
 • Als een van de ouders het gezag heeft, schrijft de wet voor dat de gezaghebbende ouder de andere ouder over het kind informeert. Dit betreft ook de schoolzaken. Ook kunnen hierover er in een scheidingsconvenant tussen de ouders afspraken over worden gemaakt.
 • De ouder met gezag ontvangt van ons de ouderkalender, uitnodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresultaten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie. Ouders met gezag worden uitgenodigd voor de ouderavonden. In beginsel worden de ouders met gezag gezamenlijk gesproken, tenzij dit niet mogelijk is.
 • De ouder zonder gezag ontvangt van ons een ouderkalender. Hiervoor dient de school wel in het bezit te zijn van de adresgegevens van deze ouder. Over andere zaken kan de ouder zonder gezag op eigen verzoek worden geïnformeerd door contact op te nemen met de school dan wel door het op school afhalen van de gevraagde informatie.
 • Ouders hoeven door de school niet te worden geïnformeerd als dit niet in het belang is van het kind, als de informatie de veiligheid van het kind kan schaden dan wel de neutraliteit van de school bij een conflict tussen de ouders zou beïnvloeden.
 • In uitzonderingsituaties kunnen we over de informatievoorziening andere afspraken maken, één en ander ter beoordeling aan het schoolbestuur. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het kan zijn dat de school u vraagt om schriftelijk aan te tonen dat u het gezag hebt over uw kind.
 • Als u niet tevreden bent over de informatievoorziening over uw kind door de school, kunt u contact opnemen met de directie.

9.4 Hulpouders

We vragen soms uw hulp om hand- en spandiensten te verrichten bij evenemen­ten, vieringen, begeleiding naar musea en bibliotheek, enz. Het wel of niet slagen van deze activiteiten is afhankelijk van het aantal ouders dat zich beschikbaar stelt. Wilt u bij één of meerdere activiteiten helpen, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.

9.5 9.5. (Gemeenschappelijk) Medezeggenschapsraad (GMR en MR)

MR

Onze school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders. De MR wordt door de schooldirecteur geïnformeerd. Zo ontvangt de MR jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de school, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school en heeft zo invloed op belangrijke besluiten. De MR heeft het recht de school te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in Artikel 10 Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het medezeggenschapsreglement van onze MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR.

GMR

Via een afvaardiging per kieskring van de medezeggenschapsleden van alle SCOH scholen, worden de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gekozen. De GMR praat mee over de SCOH brede zaken en heeft instemmingsrecht op onderwijskundige beslissingen en adviesrecht op benoeming van leden van het College van Bestuur en raad van toezicht en andere belangrijke zaken.

9.6 Medezeggenschap: de 2-12 Raad

Omdat de peuterschool onderdeel is van onze basisschool, willen we ouders en pedagogisch medewerkers ook betrekken bij de medezeggenschap. Dit betekent dat we onze medezeggenschapsraad graag uitbreiden met een ouder van een peuter en (als er drie peutergroepen of meer zijn) een medewerker van de peutergroepen. Het is overigens heel goed mogelijk dat een ouder die zowel een kind op de peuterschool heeft en een op de basisschool meerdere groepen vertegenwoordigt in de 2-12 Raad. Als u geïnteresseerd bent om mee te praten over school laat dit dan vooral weten aan de leidster of leerkracht van uw kind.

9.7 Klachtenregeling

SCOH doet er alles aan om onderwijs te geven van hoog niveau. En we werken er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen en peuterscholen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. We hopen dat u dan in eerste instantie contact opneemt met de interne contactpersoon van onze school of peuterschool.

Interne vertrouwenspersoon

Wij hebben een interne contactpersoon, Marion de Vroedt ([email protected]). Bij haar kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, maar zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van SCOH, het bestuur van SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersonen van SCOH zijn Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw van Centrum Vertrouwenspersonen Plus (telefoon 070-2600032). Zij bekijken samen met u of een gebeurtenis aanleiding geeft tot een klacht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie. Het besluit om een klacht in te dienen ligt in beginsel bij de klager. De externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het bestuur en hebben een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersonen zijn ingeschakeld.

Soorten klachten

Er zijn verschillende soorten klachten:

 • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.
 • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning.
 • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Route bij klachten

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, de gewenste route verloopt als volgt:

 • Gesprek met leerkracht
 • Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met leerkracht en intern begeleider
 • Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de directeur
 • Vindt u samen geen oplossing: Gesprek met de interne contactpersoon
 • Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de vertrouwenspersoon van de SCOH of klacht bij bestuur
 • Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de landelijke Geschillencommissie

Meldplicht bij seksueel misdrijf of intimidatie

Alle medewerkers van onze (peuter)scholen moeten het bestuur onmiddellijk informeren als er het vermoeden bestaat van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld als een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Dit zijn strafbare feiten. Het bestuur van SCOH moet deze feiten voorleggen aan de vertrouwensinspecteur van het Onderwijs.
Voor ouders geldt bij het vermoeden van een seksueel misdrijf de route zoals hierboven beschreven. Als u vermoedt dat de leerkracht betrokken is, meld het vermoeden dan bij de directeur. Vermoedt u dat de directeur betrokken is, meld het dan bij het bestuur.

Alle scholen en peuterscholen zijn verder verplicht een meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden en zorgt dat signalen van geweld worden besproken met ouders en waar nodig met hulpverleners.

Contact

Voorzitter College van bestuur, Dhr. René Tromp
Lid College van bestuur, Mw. Dr. Joke Snippe MBA
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
Tel. 070 – 311 8787

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon
Centrum Vertrouwenspersonen
Plus Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070 – 260 00 32
M: 06 – 81 31 69 36
E: [email protected]
W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 – 386 1697