Index

De Elout 2020/2021

Hoofdstuk 6. Ons onderwijs

6.1 Doelen en uitgangspunten

De overheid heeft kerndoelen voor het primair onderwijs geformuleerd. Dit zijn de doelen die wij minimaal moeten halen met ons onderwijs. Bij de keuze van de onderwijsactiviteiten spelen deze kerndoelen een belangrijke rol.

Ons onderwijs is doelgericht. Met de leerlingen volgen de leerkrachten een bepaald onderwijsprogramma. De onderwijsinspectie controleert of we aan de kerndoelen voldoen. Wanneer u interesse heeft in de kerndoelen, kunt u deze op school inzien.  Daarnaast hebben we, zoals elke school, ruimte om onze eigen doelen te stellen. Onze school is klassikaal georganiseerd, maar we houden goed rekening met de niveauverschillen die er in elke groep zijn. Kinderen die moeite hebben met de leerstof, krijgen extra hulp. Kinderen die goed kunnen leren, krijgen meer uitdagende opdrachten.

De cognitieve vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs. We zijn als team steeds bezig met de vraag: Hoe kunnen we de resultaten van ons onderwijs verbeteren en hoe en op welke terreinen kunnen we onze aanpak  veranderen zodat het leidt tot kwaliteitsverbetering?

6.2 Onze werkwijze, het schoolconcept

Basisschool De Elout is een christelijke school. Dit betekent niet dat alle kinderen christelijk zijn. Het betekent wel dat we de christelijke feestdagen vieren en respect en waardering voor elkaar hebben. Vanuit onze achtergrond doen we ons beste om verschillende culturen en religies te leren kennen en te begrijpen. Binnen onze school is er geen plaats voor discriminatie.

EDI (expliciete directe instructiemodel) is de basis van ons onderwijs. In groep 3 t/m 8 wordt EDI toegepast in alle lessen. Er worden bij elke les bewuste keuzes gemaakt in doelen en werkvormen.  De leerkrachten in de kleuterbouw combineren EDI met spel. Er zijn doorgaande lijnen van voorschool naar school op het gebied van spel en motoriek. Leerlingen krijgen les in een vaste groep van een vaste leerkracht.

Coöperatieve werkvormen worden ingezet in alle groepen om het klassenklimaat positief te beïnvloeden en om zelfstandigheid bij leerlingen te bevorderen en samenwerkingsvaardigheden te versterken.  Ook op andere fronten en niveaus zetten we in op het versterken van samenwerken, bijvoorbeeld in het verder vormgeven van een doorgaande lijn richting onze partners, bijvoorbeeld de peuterschool en Club Elout. Wij werken vanuit een growth mindset: we verwachten van onze leerlingen inzet en ondersteunen hen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Hierbij hoort ook het opbouwen van de eigen verantwoordelijkheid en het vanaf jonge leeftijd versterken van de zelfsturing. Leerlingparticipatie krijgt vorm middels onze leerlingenraad en door leerlingen uit groep 3 t/m 5 een actieve rol te geven bij kennismakings- en voortgangsgesprekken. Vanaf groep 6 sluiten leerlingen aan bij oudergesprekken. Onze leerlingparticipatie bouwen we op aan de hand van de participatieladder van Roger Hart.

De komende vier jaar onderzoeken we het vakoverstijgend en groepsdoorbrekend werken middels de CREA-middag en in de ontwikkeling van ons projectonderwijs. De CREA-middag is een vaste middag waarop gedurende periodes van meerdere weken groepsdoorbrekend wordt samengewerkt aan het ontdekken, verbreden en verdiepen van creatieve vaardigheden en uitingen. De CREA-middag sluit aan bij het profiel van De Elout als kunstmagneetschool. Dit betekent dat de school zich gespecialiseerd heeft in twee creatieve vakken, namelijk muziek en drama. Muziek wordt door een vakdocent gegeven en drama door de leerkrachten binnen de school. In de komende vier jaar willen wij dit vasthouden en voor drama gaan we kijken op welke manier we dit kunnen vernieuwen.

De ontwikkeling van projectmatig onderwijs schept ruimte voor meer regie bij de leerlingen en kansen om vaardigheden als samenwerken en kritisch en creatief denken een plek te geven. Het biedt ook kansen om de diversiteit van onze populatie nog meer tot zijn recht te laten komen. Leerlingen krijgen meer ruimte om eigen interesses te volgen en op hun eigen niveau te werken. Bij het verkennen van projectmatig onderwijs kijken we kritisch naar onze eigen leerkrachtvaardigheden en naar de opbrengsten voor leerlingen als het gaat om vaardigheden als zelfregulering & eigenaarschap en samenwerken & sociale/ culturele vaardigheden. We bouwen ons projectonderwijs zorgvuldig op van één projectweek, tot een vaste programmering van CREA-middagen en meerdere schoolbrede en groepsdoorbrekende projecten per schooljaar. Wij werken daarbij vanuit de leerdoelen op kennis en vaardigheden en met een PDCA-cyclus. Bij positieve resultaten is het onze ambitie er naartoe te werken dat onze zaakvakken vanaf 2023 vakoverstijgend worden aangeboden in een middagprogramma dat wij als team samen vormgeven. Wij geloven dat wij hiermee als school een aantrekkelijk profiel neerzetten. Niet alleen voor onze leerlingen en hun ouders maar ook voor de onderwijsprofessional.

6.4 Onderwijs aan het oudere kind (6 tot 12-jarige)

Zodra de kinderen in groep 3 komen wordt het thematische onderwijs vervangen door het cursorische. Dit houdt in dat de lesstof verdeeld wordt in de verschillende vakgebieden. De belangrijkste vakken zoals taal en rekenen worden op drie niveaus aangeboden, zodat elk kind krijgt wat hij/zij nodig heeft. De overige vakken worden klassikaal aangeboden. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, willen wij in de komende jaren ons onderwijs aanpassen m.b.v. projecten.

6.5 Vakken en methodes

Onze leerlingen doen veel verschillende dingen op een dag. Ze leren rekenen, schrijven, lezen en maken kennis ontmoette de wereld om hen heen bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Daarnaast besteden wij aandacht aan bewegen, creatieve ontwikkeling en muziek.  We kiezen de methoden zo dat kinderen die meer aan kunnen ook meer oefenstof krijgen en kinderen die juist meer hulp nodig hebben, ook extra oefening krijgen. De Elout werkt aan de volgende vakken:

Vakken
VakgebiedMethodeGroep
TaalontwikkelingKo Totaal/Kleuteruniversiteit Peuters en groep 1 en 2
Aanvankelijk lezenLijn 3Groep 3
SchrijvenKlinkers/PennenstrekenGroep 3 t/m 8
Rekenen en WiskundeWereld in getallenGroep 3 t/m 8
Nederlandse taalTaal actief 4Groep 4 t/m 8
Engelse taalHello WorldGroep 7 en 8
AardrijkskundeArgus ClouGroep 3 t/m 8
GeschiedenisArgus ClouGroep 3 t/m 8
Natuur en techniekArgus ClouGroep 3 t/m 8
Soc.-emot. Ontw.Kinderen en hun sociale talentenGroep 3 t/m 8
Drama en muziekMoet je doenGroep 1 t/m 8
Godsdienstige vorming TrefwoordGroep 1 t/m 8
VerkeerVerkeersveiligGroep 3 t/m 8
Vakken en tijd verdeling
Groepen12345678
5510109999
11210,50,50,250,25
22554,54,54,54,5
--1,52,5334,254,25
1,251,25------
0,50,50,50,50,50,50,50,5
221,51,51,51,522
----1,251,25--
3,253,25------
0,50,50,50,50,50,50,50,5
0,50,50,50,50,50,50,50,5
--221,251,251,251,25
6,756,75------
------0,50,5
1,251,251,251,251,251,251,251,25
--1,251,251,251,251,251,25
2424262626262626

6.6 Bewegingsonderwijs

Binnen de school is er voldoende ruimte voor de motorisch ontwikkeling. De kleuters spelen elke dag buiten waarbij er ruimte is om de bewegen en gaan tweemaal per week naar de gymzaal. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen tweemaal per week naar de gymzaal. In de jaarkalender kunt u het gymrooster vinden.

Onder schooltijd hebben een aantal sportieve activiteiten zoals de sportdag, Koningsspelen en de Olympiade voor groep 8. In het komende schooljaar zwemmen de leerlingen van groep 5 en de leerlingen van groep 6 die geen diploma hebben in de Blinkerd. Daarnaast is er Club Elout. Dit is een groot aanbod van sporten, na schooltijd, waar kinderen aan kunnen deelnemen. Het schooljaar bestaat uit drie perioden waar de leerlingen kunnen kiezen uit een groot aanbod van sportactiviteiten. Hierdoor kunnen de leerlingen allerlei sporten uitproberen in een veilige omgeving en eventueel doorstromen naar een sportvereniging.

6.7 Kunst- , cultuur- en milieueducatie

We vinden het  heel belangrijk dat onze leerlingen, naast de cognitieve vakken, ook kennismaken met kunst en cultuur. De Elout is dan ook een Kunstmagneetschool. Kunstmagneetscholen besteden extra tijd aan kunst- en cultuurvakken. Op de Elout staan muziek en theater centraal. De lessen zijn ontwikkeld in samenwerking met KOO.  De Elout maakt verder gebruik van het aanbod van verschillende culturele instellingen en organisaties binnen de wijk.

 • Via het KOO en de Cultuurschakel ondernemen we activiteiten op muzikaal en theater gebied. We bezoeken onder meer toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen.
 • Met de bibliotheek stellen we boekenlijsten samen rond verschillende thema’s. Daarnaast bezoeken de kinderen de bibliotheek om samen met de leerkracht boeken uit te zoeken. Zo zorgen we ervoor dat er een paar keer per jaar nieuwe boeken en prentenboeken de school inkomen.
 • Op de kinderboerderij nemen we deel aan lessen van de afdeling Milieu van de gemeente. Zo komen onze leerlingen in aanraking met levende dieren, planten en bomen.
 • In het Museon en het gemeentemuseum bezoeken we lessen rond allerlei onderwerpen: van elektronica tot het Oude Egypte.
 • Bij de dienst Milieueducatie kunnen lessen afgenomen worden, leskisten besteld of worden er lessen in de Kornoeljestraat verzorgd.

6.8 Actief burgerschap en sociale integratie

Scholen zijn verplicht in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Dat lijkt iets nieuws, maar dat is het niet. Het gaat erom dat kinderen leren zich als volwaardig burger te bewegen in onze samenleving, leren rekening te houden met elkaar en dat zij normen en waarden ontwikkelen. Veel elementen van actief burgerschap en sociale integratie maken al deel uit van andere vakken, zoals in godsdienst, geschiedenis en wereldoriëntatie.

6.9 Resultaten van het onderwijs

In de afgelopen jaren zijn de resultaten van het onderwijsleerproces op de Elout goed. De leerlingen van groep 8 scoren op en boven het landelijk gemiddelde.

Cito eindscore

 • 2018: 535,3
 • 2019: 535,3
 • 2020: geen cito eindtoets

Gegevens van 2020

 • Praktijkonderwijs: 1
 • VMBO BBL: 0
 • VMBO KBL: 4
 • VMBO TL: 10
 • TL/HAVO: 0
 • HAVO: 5
 • HAVO/VWO: 2
 • VWO: 7

6.10 Kwaliteitsbewaking

We evalueren als team heel regelmatig gedurende het jaar, middels team- en bouwvergaderingen,  IB- en  directieoverleg, groeps- en leerlingbesprekingen etc. ons onderwijs. Wat gaat goed en wat moet beter? Ook ons bestuur bevraagd ons regelmatig op werkwijze, resultaten en vorderingen. Daarnaast heeft de inspectie ook een toeziend en contolerende functie. De inspectie van het onderwijs is te bereiken op de volgende manieren: e-mailen naar: info@owinsp.nl, of via de website: www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over het onderwijs in het algemeen kunt u stellen via het gratis telefoonnummer: 0800-8051.