Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 3. Identiteit

3.1 Samen leren voor het leven

We geven onze christelijke identiteit vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere. Identiteit betekent voor ons méér dan levensbeschouwing. We zien onze identiteit ook terug in onze kernwaarden, de pedagogische opvattingen van de school en in de onderwijskwaliteit die we nastreven.

De christelijke waarden vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Zoals alle SCOH-scholen streeft ook onze school ernaar een christelijke dialoogschool te worden. Een christelijke dialoogschool betekent dat we streven naar het uitdragen van onze christelijke identiteit en tegelijkertijd naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen.

Onze identiteit moedigt ons aan om na te denken hoe we in de wereld willen staan. De achterliggende waarden zijn daarbij belangrijk. Ouders en school hebben allebei een rol bij het uitdragen en naleven van die waarden. Op onze scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Een rijk palet. Dat biedt kansen. Kansen om kennis te maken met andere waarden. Wij geloven dat leerlingen juist daardoor vertrouwen ontwikkelen. In zichzelf én in de ander.

De identiteitsnotitie ‘Samen leren voor het leven’ is het gemeenschappelijke kader van waaruit alle SCOH-scholen werken. Op zes gebieden (zie figuur 1) zijn richtlijnen en uitspraken gedaan die geldig zijn voor alle scholen binnen de stichting. Daarnaast is er voldoende ruimte voor verdere invulling van iedere school. Op onze school geven wij de christelijke identiteit vorm door onder andere de dagopening, methode Trefwoord, vieringen, enz.

Figuur 1. Zes gebieden rond onze identiteit en kernwaarden

3.2 Respecteren van de grondslag

Wij zijn een protestants-christelijke school: alle kinderen zijn welkom. Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan. We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daar op aanspreken, net zo als wij ouders en leerlingen daar op zullen aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig zullen deelnemen.

3.3 Kledingvoorschriften (SCOH)

Op grond van de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het voor medewerkers, ouders en leerlingen niet toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen op school. Voorts hanteert SCOH een aantal kledingvoorschriften voor medewerkers en leerlingen. In deze paragraaf informeren wij u over de inhoud van het verbod op gezichtsbedekkende kleding en over de kledingvoorschriften van SCOH.

Verbod op gezichtsbedekkende kleding
Ook op onderwijsinstellingen is de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van toepassing. Op grond van deze wet is het voor medewerkers, leerlingen en ouders niet toegestaan op school kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt, of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherkenbaar maakt. Het verbod geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.
Een hoofddoek, een geschminkt gezicht, een sluier die het gezicht niet bedekt of een hoofddeksel valt niet onder het verbod. Incidentele gezichtsbedekking, zoals een masker met bijvoorbeeld carnaval, is wél toegestaan.
Behalve voor onderwijsinstellingen geldt dit verbod ook in het openbaar vervoer, overheidsinstellingen en zorginstellingen.

Kledingvoorschriften SCOH
Medewerkers en leerlingen van SCOH-scholen dragen er zorg voor dat hun uiterlijk verzorgd is en dat zij kleding dragen welke:
*hygiënisch is en passend bij de werk cq schoolomgeving;
*niet aanstootgevend is;
*geen statement is, dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sexe of politieke overtuiging;
*de veiligheid van zichzelf en anderen niet in gevaar brengt;
*niet disfunctioneel is, dat wil zeggen niet belemmerend is voor het vervullen of uitoefenen van een taak of functie.