Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 7. Zorg voor uw kind

7.1 Passend Onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs is het bestuur van de SCOH is aangesloten bij de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Als we voor een leerling een individueel arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs willen aanvragen, moet dat altijd worden goed gekeurd door SPPOH. Hiervoor zijn diverse regels en procedures van toepassing. Bij een aanvraag voor extra ondersteuning voor een kind via SPPOH worden de ouders betrokken. Onze intern begeleiders Raya Jansen en Marion de Vroedt kunnen u meer vertellen over aanvraagprocedures.

Het adres van SPPOH is: Binckhorstlaan 145, 2516 BA Den Haag. Tel. 070 – 315 63 49, E-mail: [email protected]  Website: www.sppoh.nl. Het SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen, met hulp bij het leren. Passend onderwijs is meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. De samenwerking moet voor ieder kind leiden tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en waar nodig zorg, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.

De Elout biedt een vast en stevig pakket van basisondersteuning. In ons ‘Schoolondersteuningsprofiel 2021-2025’ (zie: www.eloutdenhaag.nl) hebben wij voor de komende 4 jaar (2021-2025) beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door onze leerkrachten, schoolleiding en bestuur. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

De ruimte voor bepaalde extra ondersteuning is niet groot. Leerkrachten moeten de zaken vooral in de groepen zelf oppakken en uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen hebben wij afspraken over de samenstelling van de groepen en de groepsgrootte (zie hoofdstuk 4.1). We hebben een deskundig team en goede interne begeleiding. Wij werken met nieuwe, goede methoden. Daarnaast hebben wij een goede samenwerking met schoolmaatschappelijk werk, scholen voor speciaal (basis)onderwijs, met diverse logopedisten en een fysiotherapeut, met de schoolarts en samenwerking met de politie (voorlichting).

Met een aantal partners, CJG, SMW en NSO is er een intensieve samenwerking. Met andere partners, zoals leerplicht en Jeugdzorg en scholen voor het (S)BO en VO is er incidentele samenwerking. Ook hebben we de beschikking over instrumenten, die aanvullend op datgene wat in de klas kan worden gedaan, binnen de school kunnen worden ingezet. Vaak wordt die hulp door externen uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie of dyscalculie, sociale vaardighedentraining, aanpak bij pestgedrag etc. Ook staat er in dit document welke ambities de school heeft voor de toekomst en welke expertise eventueel moet worden ingekocht of ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.

De school bepaalt, na overleg met de ouders, hoe die extra ondersteuning aan een kind het beste kan worden gegeven. We kunnen daarvoor extra middelen aanvragen bij SPPOH d.m.v. een “arrangement”. Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op onze school te organiseren en wordt er voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs of op een andere basisschool georganiseerd. Wij vragen dan, in overleg met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij SPPOH.

Binnen passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Wanneer een leerling bij onze school wordt aangemeld, gaan wij binnen zes weken na of wij de leerling een passende onderwijsplek kunnen bieden. Wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is, probeert onze school deze te organiseren. Wanneer dat niet haalbaar is, zorgen wij ervoor, in overleg met de ouders, dat een andere school de leerling wel inschrijft. Alleen wanneer onze school geen plaatsingsruimte heeft of de ouders zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop de school vorm geeft aan haar identiteit, telt de zorgplicht niet. Van ouders wordt wel verwacht dat zij bij aanmelding de school volledig en goed informeren over de (leer)situatie van hun kind.

Belangrijk is te weten dat onze school gaat voor goed onderwijs. Wij streven er naar om altijd in overleg met de ouders van onze leerlingen tot goed onderwijs en (indien nodig ) een optimale ondersteuning van onze leerlingen te komen. Wanneer het, ondanks alle inspanningen, toch niet lukt om tot een gezamenlijk plan voor de leerling te komen, kunt u ons altijd vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband SPPOH.  Samen met de adviseur van SPPOH kan dan besproken worden hoe toch een bij de leerling passend plan kan worden gemaakt.

Kunnen wij zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so. Zijn ouders het niet eens met de toelaatbaarheidsverklaring van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent van de SPPOH. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie (Passend onderwijs).

Postadres: Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3500 AD Utrecht
telefoon: 030 280 95 90.

7.2 Het Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van iedere leerling op de voet. Zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor kunnen we snel ingrijpen als een kind opvalt en kunnen we voorkomen dat hij of zij in de problemen komt. Er zijn verschillende instrumenten om iedere leerling de zorg te bieden die nodig is. Zo kunnen scholen tijdelijk of structureel ambulant begeleiders inzetten die leerlingen, leraren en teams ondersteunen.

Het leerlingvolgsysteem van De Elout bestaat uit observaties en methode gebonden toetsen en de landelijke genormeerde CITO-toetsen.  De programma’s KIJK!, Focus PO 1/2 en SCOL worden gebruikt om leerlingen in de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. In groep 8 wordt de verplichte doorstroomtoets voor het basisonderwijs afgenomen. In leerlingbespreking worden de leerlingen die opvallen in een toets besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Zij zoeken samen naar een mogelijke oorzaak en maken een plan om het kind in de klas te helpen. Ouders worden hiervan uiteraard op de hoogte gehouden. Soms is het nodig dat een extern deskundige een kind individueel onderzoekt. Hiervoor is toestemming nodig van de ouders. Naar aanleiding van het onderzoek zijn er drie acties mogelijk:

  • Het kind wordt op school geholpen met een individueel handelingsplan en/of begeleid door een extern deskundige.
  • Het kind volgt op De Elout een eigen ‘leerlijn’. Hiertoe stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling zal kunnen halen.
  • We verwijzen het kind door naar het speciaal (basis)onderwijs om dat uit het onderzoek is gebleken dat wij het kind niet de juiste en nodige hulp kunnen bieden.

7.3 Zorg voor het jonge kind

In het gebouw van De Elout is ook de peuterschool De Elout gevestigd. Peuters vanaf tweeënhalf jaar komen hier twee of vijf halve dagen per week spelen. Al spelend raken zij vertrouwd met de schoolomgeving en met de andere kinderen. De overstap naar de basisschool is dan later heel vanzelfsprekend. De leidsters van de peuterschool en de leerkrachten van groep 1 en 2 werken samen in de “Voorschool”. Zo noemen we dat. Ook de IB-er van onze school is bij de peuterschool betrokken. We werken met dezelfde methodes/handreikingen: Ko Totaal/Kleuterflits. Daarin staat de taalontwikkeling van kinderen centraal. De ontwikkeling van de peuters en kleuters wordt nauwgezet gevolgd. Als een leidster of leerkracht iets merkt of ziet waar zij zich zorgen over maakt, kan zij voor begeleiding en hulp een beroep doen op de IB-er van de basisschool. Ook neemt ze dan altijd contact met de ouders op.

7.4 Naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 maken onze leerlingen (samen met hun ouders) een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Wij adviseren hen bij deze keuze. Dat gebeurt tijdens een adviesgesprek in januari met de leerling en zijn/haar ouders. Het advies is gebaseerd op het oordeel van de leerkrachten van groep 7 en 8 en de intern begeleider. Zij kennen de mogelijkheden, de wensen en motivatie van ieder kind. De uitslag van de drempeltoets vormt een aanvulling op dat schooladvies.
In februari maken de kinderen de doorstroomtoets. Als het resultaat van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het advies, wordt het advies heroverwogen.

We bereiden de leerlingen in groep 8 zo goed mogelijk voor op de overstap naar het voortgezet onderwijs. In het BOVO-traject (Basisonderwijs – Voortgezet onderwijs) gaan de leerlingen, waar mogelijk, met de groepsleerkracht op bezoek bij enkele scholen. In november/december kunnen ouders zelf met hun kind de open dagen van scholen bezoeken. Als een kind is aangemeld, hebben wij contact met de brugklascoördinator van de school voor voortgezet onderwijs. Digitaal vindt de overdracht plaats van gegevens in het programma Onderwijs Transparant. Zo zorgen we ervoor dat de belangrijkste informatie over ieder kind bekend is.

Wilt u meer over de procedure PO-VO weten, kijk dan op de website van de school in het protocol ‘VO advies groep 8’.

7.5 Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen.

7.6 Leerlingbespreking

De leerkrachten en de intern begeleider bespreken een aantal keer per jaar de vorderingen van de leerlingen. Er wordt besproken of de kinderen extra hulp nodig hebben of dat zij voldoende vooruit gaan. Op die manier zorgen we er voor dat uw kind de juiste hulp en aandacht krijgt en dat de doorgaande lijn naar de volgende leerjaren wordt bewaakt. Ongeveer een keer per 4-6 weken is er overleg tussen de intern begeleiders en de directie. Tijdens dit overleg worden o.a. ook de zorgleerlingen besproken.

7.7 Interne Zorgcommissie (IZC)

Onze Interne zorgcommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen om te praten over leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kunnen zowel kinderen met leerproblemen zijn als kinderen met gedragsproblemen. Deze commissie ondersteunt de leerkracht in de klas en kan een beroep doen op deskundigen buiten de school. Indien nodig kan de commissie een onderzoek aanvragen bij een psycholoog of orthopedagoog van het HCO. Deze besprekingen vinden altijd plaats met toestemming van ouders. De commissie bestaat uit de intern begeleiders, een directielid, de consulent van het SPPOH, de schoolarts of de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en een orthopedagoog van onze schoolbegeleidingsdienst (HCO). Ouders worden altijd uitgenodigd. Ook kan de groepsleerkracht bij de bespreking aanwezig zijn. Het gaat er dan altijd om wat we voor beste zorg en hulp aan de leerling kunnen bieden. In deze commissie bevragen we elkaar en stellen dan de best mogelijke hulp vast.

7.8 Schoolmaatschappelijk werk

Ouders willen dat hun kind een fijne tijd heeft op de basisschool en alle kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen; een blij en vrolijk kind, zowel thuis als op school.

Maar dit is helaas niet altijd het geval. U merkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens mee zit, vaak boos is, zich teruggetrokken gedraagt, brutaal is of zich juist moeilijk kan concentreren. U vraagt zich af of uw kind wel voldoende zelfvertrouwen heeft of dat er ondersteuning nodig is bij het leren. Of misschien is er in de thuissituatie iets aan de hand, waarop uw kind emotioneel reageert. Allemaal voorbeelden van zorgen waarmee u als ouder kunt zitten en die de ontwikkeling van uw kind belemmeren. Dan is het goed contact op te nemen met de schoolmaatschappelijk werker. Dit kan via de intern begeleider van school of de leerkracht van uw kind. Maar u kunt ook zelf contact met haar opnemen.

Het kan ook zijn dat de school zich zorgen maakt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In dat geval neemt school contact op met u en gezamenlijk wordt beslist of het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld.

Hulpverlening en ondersteuning

De schoolmaatschappelijk werker kijkt samen met u op welke wijze uw kind zo snel mogelijk geholpen kan worden. Het uitgangspunt is een zo licht mogelijke combinatie van hulpverlening en ondersteuning op school. Dit kan in de vorm van kindgesprekken, zowel individueel als in groepsverband en/of ouderondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker gaat hierbij altijd uit van de eigen kracht van het kind en van u als ouder. Als het nodig blijkt, kan zij u op weg helpen naar andere vormen van ondersteuning en hulpverlening buiten de school. Ook kan het zijn dat u worstelt met een opvoedvraag. De schoolmaatschappelijk werker zal u graag helpen met praktische tips en handvatten.

De schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is (meestal) op maandagochtend op school aanwezig.

Contactgegevens:
Ciska Monkel
[email protected]

Goed om te weten

De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en zij heeft geheimhoudingsplicht. Zij vraagt u altijd toestemming voor gesprekken met uw kind. Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat zij samenwerkt met u als ouder en met de intern begeleider en leerkracht van de school. De dienstverlening van de schoolmaatschappelijk werker is kosteloos. Meer informatie kunt u vinden op de website www.smw-basisschool.nl.

7.9 Rapportage

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar (in maart en juni/juli) een rapport. In het rapport staat een overzicht van de resultaten. Voor de groepen 1 en 2 is dit een uitdraai van het observatiesysteem Focus PO 1/2. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er dan gekeken naar de CITO toetsen en naar de overige toetsen uit de gebruikte methoden. De rapporten worden met u en uw kind besproken (vanaf groep 6 zijn alle leerlingen aanwezig bij de gesprekken). Voor het rapportgesprek plaatsvindt, krijgt uw kind het rapport mee naar huis, zodat u zich kunt voorbereiden op het gesprek. Wij verwachten alle ouders op de rapportgesprekken. Het eerste rapport wordt met de ouders besproken tijdens een 10-minutengesprek. Het eindrapport wordt in principe niet besproken. Als leerkracht of ouders daar behoefte aan hebben, kan dit uiteraard wel.

7.10 Onderwijskundig rapport

Als een kind naar een andere school gaat, ontvangt deze een onderwijskundig rapport. Hierin staat hoe het kind zich bij ons op school heeft ontwikkeld. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Ouders krijgen een kopie van het rapport.

Toetskalender voor groep 1 tot en met 8 schooljaar 2023-2024

In de onderstaande toetskalender staat welke toetsen van het CITO Volgsysteem wij wanneer voor welke groep afnemen.

Toetskalender
NovemberJanuariFebruariMei
Rekenen-WiskundeB8M3-M7E3-E7
DMT en/of AVIB8M3-M7E3-E7
Begrijpend lezenB8M4-M7E3-E7
SpellingB8M3-M7E3-E7
WoordenschatE3-E7
DoorstroomtoetsGroep 8