Index

De Elout 2020/2021

Hoofdstuk 10. Geldzaken

10.1 Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten die de school organiseert. U kunt hierbij denken aan de diverse feesten die in het schooljaar plaatsvinden, maar ook bijv. voor de sportdag en het afscheid van groep 8. In samenspraak met de MR is de bijdrage van de Elout vastgesteld op € 30,00. De kinderen stellen het erg op prijs als u deze bijdrage betaald. Ouders met een ooievaarspas kunnen deze bijdrage betalen vanuit de ooievaarspas.

10.2 Schoolreis en schoolkamp

Elk jaar gaan de groepen 1 tot en met 6 op schoolreis. De schoolreis heeft een ontspannend karakter en is dus bedoeld als een gezellig dagje uit met de school. De kosten van het schoolreisje zijn ongeveer € 25,00

Groep 7 en 8 gaan om het jaar op kamp. Er wordt dan gekampeerd op het terrein van YMCA in Leusden. In het komende schooljaar gaat groep 8 alleen op kamp. De kosten voor het kamp zijn € 100,00. Gaat uw kind niet mee op kamp, dan wordt het opgevangen op school. Ouders met een ooievaarspas kunnen het schoolreisje of een deel van de kampbijdrage vanuit de ooievaarspas betalen.

10.3 Overblijven in de middagpauze

Binnen de school zien we dat bijna alle leerlingen overblijven, maar dit is geen verplichting. Zi10.j eten onder begeleiding van de leerkracht in het eigen lokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten en bij slecht weer binnen. Uiteraard is daarbij altijd toezicht aanwezig.

Aan het overblijven zijn de volgende kosten verbonden:

  • Eén dag per week overblijven, het gehele jaar :  € 25,00
  • Twee dagen per week overblijven, het gehele jaar : € 50,00
  • Drie dagen per week overblijven, het gehele jaar : € 75,00
  • Vier dagen per week overblijven, het gehele jaar : € 100,00
  • Blijft u kind af en toe over, kost de overblijf : € 2,50 per keer

10.4 Verzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn bij schoolactiviteiten leerlingen, personeel, en vrijwilligers (die in de administratie voorkomen) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van een betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als degenen die in opdracht van de school werken (bestuursleden, personeel, vrijwilligers die in de administratie voorkomen) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school (of zij die voor de school optreden) moet tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid of nalatigheid. Bijvoorbeeld als een leerling tijdens de gymnastiekles een bal tegen zijn/haar bril krijgt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan veertien jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Ook kinderen die bij ons komen wennen maar nog niet definitief ingeschreven staan vallen onder de bovenstaande regeling. Kindjes die voortijdig komen wennen, hoogbegaafd zijn of om andere redenen vastgesteld door de school op basis van pedagogische gronden naar school gaan vallen onder de dekking van bovenstaande verzekeringen. Het moet daarbij wel gaan om leerlingen die ook daadwerkelijk nadat ze vier jaar oud zijn geworden op de school zullen zijn ingeschreven.

Bovenstaande tekst is met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Het is van belang dat ouders een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. Het schoolbestuur heeft een Schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende voorziening op de eigen verzekeringen. Tijdens de schooltijden en een uur voor en na schooltijd is ieder kind verzekerd. De Schoolongevallenverzekering geldt ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met de kinderen ondernemen.

10.5 Schoolmelk

De kinderen kunnen op school elke dag schoolmelk drinken. De kosten bedragen nog geen € 0,28 per pakje. De betaling vindt drie keer per jaar plaats. Ouders krijgen daarvoor een acceptgirokaart van Campina. U kunt uw kind aanmelden via de website van Campina; www.schoolmelk.nl Kinderen kunnen ook zelf drinken meenemen (geen priklimonade!).

10.6 Sponsoring

Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dat kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Leerlingen zijn een kwetsbare groep. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Op de Elout hebben wij een zeer terughoudend beleid op dit gebied.