Index

Basisschool De Elout

Hoofdstuk 10. Geldzaken

10.1 Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten die de school organiseert. Deze financiële bijdrage wordt ingezet voor de volgende extra voorzieningen en activiteiten: Sinterklaas (incl. cadeaus van groepen 1 t/m 4 of 5), bedankbonnen voor Sint en Pieten, lekkere dingen of bijzonderheden bij vieringen zoals Pasen, Kerst, sportdagen en evenementen, projecten en feesten zoals Kinderboekenweek, musical (film), afscheidsgeschenken groep 8, sportactiviteiten en iets lekkers erbij, enz.  Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. De ouderbijdrage voor het komende schooljaar is vastgesteld op € 30,00 per leerling. De Medezeggenschapsraad van de school heeft ingestemd met de hoogte en bestemming van het bedrag. De toegankelijkheid van ons onderwijs en deelname aan deze activiteiten wordt niet afhankelijk gesteld van het betalen van de vrijwillige bijdrage. Het is uiteraard wel zo, dat als veel ouders de bijdrage niet betalen, een aantal van de extra activiteiten geen doorgang kan vinden. Met ingang van 1 augustus 2021 vervalt de bijdrage van de gemeente Den Haag voor leerlingen met een Ooievaarspas.

10.2 Schoolreis en schoolkamp

Elk jaar gaan de groepen 1 tot en met 6 op schoolreis. De schoolreis heeft een ontspannend karakter en is dus bedoeld als een gezellig dagje uit met de school. De kosten van het schoolreisje zijn ongeveer € 25,00.

Ook de peuters gaan op deze dag een uitje maken. De aanwezigheid van één van de ouders of begeleiders is hierbij verplicht in verband met de veiligheid. Omdat de peuterschool een betaalde dienst is, vragen we alleen een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolreisje van € 10,00 per kind.

Groep 7 en 8 gaan om het jaar op kamp. Er wordt dan gekampeerd op het terrein van YMCA in Leusden. In het komende schooljaar gaat groep 8 alleen op kamp. De kosten voor het kamp zijn ongeveer € 100,00. Gaat uw kind niet mee op kamp, dan wordt het opgevangen op school.

10.3 Overblijven in de middagpauze

Binnen de school zien we dat bijna alle leerlingen overblijven, maar dit is geen verplichting. Zij eten onder begeleiding van de leerkracht in het eigen lokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen buiten en bij slecht weer binnen. Uiteraard is daarbij altijd toezicht aanwezig. Als u uw kind(eren) laat overblijven, bent u verplicht de volgende kosten te betalen in het huidige schooljaar:

  • Eén dag per week overblijven, het gehele jaar:  € 25,00
  • Twee dagen per week overblijven, het gehele jaar: € 50,00
  • Drie dagen per week overblijven, het gehele jaar: € 75,00
  • Vier dagen per week overblijven, het gehele jaar: € 100,00
  • Blijft u kind af en toe over, dan kost de overblijf € 2,50 per keer.

U ontvangt van school een rekening.

10.4 Verzekering

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn bij schoolactiviteiten leerlingen, personeel, en vrijwilligers (die in de administratie voorkomen) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van een betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als degenen die in opdracht van de school werken (bestuursleden, personeel, vrijwilligers die in de administratie voorkomen) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school (of zij die voor de school optreden) moet tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid of nalatigheid. Bijvoorbeeld als een leerling tijdens de gymnastiekles een bal tegen zijn/haar bril krijgt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan veertien jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

Ook kinderen die bij ons komen wennen maar nog niet definitief ingeschreven staan vallen onder de bovenstaande regeling. Kinderen die voortijdig komen wennen, hoogbegaafd zijn of om andere redenen vastgesteld door de school op basis van pedagogische gronden naar school gaan vallen onder de dekking van bovenstaande verzekeringen. Het moet daarbij wel gaan om leerlingen die ook daadwerkelijk nadat ze vier jaar oud zijn geworden op de school zullen zijn ingeschreven. Bovenstaande tekst is met inachtneming van de polisvoorwaarden.

Het is van belang dat ouders een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben. Het schoolbestuur heeft een Schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit is een aanvullende voorziening op de eigen verzekeringen. Tijdens de schooltijden en een uur voor en na schooltijd is ieder kind verzekerd. De Schoolongevallenverzekering geldt ook tijdens het schoolreisje, de afscheidsavond en andere activiteiten die we als school met de kinderen ondernemen.

10.5 Drinken op school

Ouders moeten zelf zorgen voor drinken (pakje sap of iets dergelijks) als zij willen dat hun kind iets anders dan water drinkt. (Prikdranken zijn niet toegestaan!)

10.6 Sponsoring

Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dat kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Leerlingen zijn een kwetsbare groep. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Op de Elout hebben wij een zeer terughoudend beleid op dit gebied.

10.7 Financiën: begroting en verantwoording

Voor iedere school is het belangrijk om de financiële zaken goed op orde te hebben. Er mogen geen tekorten ontstaan en het is ook niet wenselijk onnodig veel geld op te potten. Daarom werken we met een begroting en meerjarenplannen die ieder jaar opnieuw worden opgesteld.

Voor het maken van de begroting is software beschikbaar. De schooldirectie vult het aantal leerlingen en de gewenste investeringen in. Daarna vindt een gesprek plaats over de formatie van het komende cursusjaar met de medewerker formatiebeheer van het stafbureau en over de overige posten met een medewerker van de financiële administratie. Dat wordt ook verwerkt in de begroting. Vervolgens wordt de conceptbegroting besproken tussen schooldirectie en de sectordirecteur financiën van SCOH. Na goedkeuring door de bestuurder van SCOH, wordt de schoolbegroting ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school.

De schoolbegroting maakt deel uit van de totale begroting van SCOH. De totale begroting wordt voorgelegd aan de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Alle scholen hebben de beschikking over subsidie voor werkdrukvermindering. De schooldirectie bespreekt de werkdruk met het team en maakt een plan voor werkdrukvermindering. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de besteding hiervan. Vanaf 1 augustus 2021 krijgt iedere school subsidie voor professionalisering en begeleiding. Daarvoor geldt dezelfde procedure als bij de werkdrukgelden.

In verband met de coronacrisis krijgen scholen allerlei extra subsidies, zoals subsidie extra hulp in de klas, inhaalprogramma’s, en nationaal programma onderwijs (NPO). Iedere school maakt plannen voor de inzet van die subsidies met als doel het eventuele leerverlies bij kinderen weg te werken.

Het is belangrijk om te laten zien wat er met de financiële middelen is gebeurd. Daarom wordt ieder jaar door SCOH een jaarverslag opgesteld en gecontroleerd door een accountant. Het jaarverslag wordt ingediend bij het ministerie van onderwijs en op internet gepubliceerd.